Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép !

QuyTran 06.03.2017 134

Mọi thứ trong cuộc sống này đều là phép thử, vậy thì chẳng có nguyên cớ gì mình không đi thử hết mọi thứ mình thích, mọi điều mình muốn.” Hãy cứ sai đi vì cuộc đời cho phép “